بیمهُ خاکسپاری - خدمات بیمه

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

بیمهُ خاکسپاری

بیمهُ از کارافتادگی ها

در این نوع بیمه چنانچه بیمه شده در خلال مدت بیمه فوت کند و حق بیمه ها را تا تاریخ فوت پرداخت کرده باشد، سرمایه مندرج در بیمه نامه جهت مخارج کفن و دفن به بازماندگان بیمه شده پرداخت می گردد. امتیاز این بیمه نامه ناچیز بودن حق بیمه آن می باشد ، اگربیمه شونده حق بیمه را نپردازد، حق بیمه ها قابل برگشت نیست و بیمه گر  تعهدی نخواهد داشت   

Sorglos und sicher in Ihre Zukunft - wir übernehmen das für Sie

Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü