بازنشکستگی - خدمات بیمه

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

بازنشکستگی

بیمهُ از کارافتادگی ها

هدف از بیمه بازنشستگی  اطمینان یافتن از آینده از طریق تأمین سرمایه یا مستمری برای فرد بیمه شده و یا افراد ذینفع مورد نظر او در موعد مقرر در زمان حیات و یا پس از فوت وی میباشد. تعهد شرکت بیمه در این زمینه در مقابل دریافت حق بیمه میباشد بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه ، بطور مادام العمر متعهد می شود که اگر هر زمان و به هر علت ، بیمه شده فوت کند سرمایه مندرج در بیمه نامه را با اضافه سرمایه ای که از محل مشارکت در منافع تامین شده به استفاده کننده بپردازد

Sorglos und sicher in Ihre Zukunft - wir übernehmen das für Sie

Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü