از کار افتادگی شغلی - خدمات بیمه

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

از کار افتادگی شغلی

بیمهُ از کارافتادگی ها

در این بیمه شخص میتواند خود و یا فرد دیگری را در قبال حوادث 24 ساعته شغلی و غیر شغلی و یا خطرات شخصی بیمه نماید. در این بیمهنامه تعهدات اصلی و تبعی عبارتند از فوت، نقص عضو جزئی و کلی دائم، از کارافتادگی، هزینه پزشکی، غرامت روزانه از کارافتادگی در اثر حادثه میباشد.حقبیمه در این بیمهنامه بر اساس شغل افراد تعیین میگردد

Sorglos und sicher in Ihre Zukunft - wir übernehmen das für Sie

Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü