بیمهُ پزشکی مسافرت - خدمات بیمه

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

بیمهُ پزشکی مسافرت

بیمهُ سلامتی

اين بيمه نامه اشخاصي راكه قصدسفر به خارج ازكشور را دارند زيرپوشش قرارمي دهدو اعتبار آن درخارج ازكشور است.خدمات موضوع اين بيمه نامه مطابق باشرايط عمومي توسط شبكه بين المللي شركت ما تضمين وارائه ميگردد، همچنين خسارت وارده درمحل و به ارز قابل پرداخت است برخي ویژگي ها: 1-پرداخت هزينه هاي پزشكي،جراحي،داروخانه وبيمارستان براي حوادث وبيماريهايي كه درطول سفر بروز كنند تاسقف مقرر 2- هزينه هاي فوريت هاي دندانپزشكي تا سقف مقرر 3-پذيرش وانتقال پزشكي به نزديك ترين بيمارستان يابازگرداندن بيمار به ايران (یا آلمان ) با نظارت پزشكي 4-پرداخت هزينه هاي دعاوي حقوقي تا حداکثر 1500یورو طبق شرايط بيمه نامه 5-راهنمايي وكمك رساني در صورت سرقت يامفقودشدن مدارك مسافرتي 6-بازگرداندن كودكان به ايران ( آلمان ) درصورت فوت ياانتقال پزشكي بيمه شده 7-پرداخت هزينه عزيمت همراه به بالين بيمه شده بستري دربيمارستان 8-بازگرداندن جسدبه ايران ( یا آلمان ) در صورت فوت فردبيمه شده درطول مسافرت 9-انتقال پيام هاي فوري 10-بازگشت پيش بيني نشده به كشورمحل اقامت 11-استردادبارمسافردرصورت فقدان يا اشتباه مسير باروجبران تأخيربارمسافر 12-فقدان باربه ثبت رسيده 13-ديداراضطراري از مبدأايران ومخارج اقامت

Sorglos und sicher in Ihre Zukunft - wir übernehmen das für Sie

Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü