بیمهُ پزشکی کامل - خدمات بیمه

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

بیمهُ پزشکی کامل

بیمهُ سلامتی

 در این بیمه نامه،  شرکت بیمه معرفی شده ما بیمهگر اول بیمهشده  بوده و هزینه درمان ایشان را جبران مینماید. بر اساس این قراردادها هزینههای درمان با توجه به مندرجات قرارداد توسط بیمهگر جبران میشود. همچنین بیمهگر متعهد میشود که کلیههزینههایدرمانیو بیمارستانیهریکاز بیمهشدگانکهبراساسشرایط قرارداد و با رعایتفرانشیز توافقشدهقابلپرداختمیباشد را جبران نماید. بهطورکلیتعهداتبیمهگر شاملهزینههایویزیتپزشک، جراحی، پانسمان، انواعآزمایشهایپزشکی، مخارجبیهوشی، هزینههایاتاقعملو جابجاییبهبیمارستان، هزینههایدارو، دندانپزشکی، دندانمصنوعی، زایمانو هرچیز دیگریاستکهبیمهگر براساسشرایط قرارداد خود را ملزمبهپرداختآنکردهاست

Sorglos und sicher in Ihre Zukunft - wir übernehmen das für Sie

Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü