کامیون - خدمات بیمه

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

کامیون

بیمهُ تجاری


   شخص ثالث:
   کلیه زیاندیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی (اعم از زیان جانی و مالی) خواه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی(شرکتها) باشند شخص ثالث نامیده می شوند.
   خسارت مالی:
   عبارت است از خسارتهای وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق(تحت مالکیت)شخص ثالث.
   هر زیاندیده ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه که شخص ثالث محسوب نمی شود.
   به تعداد انواع اموال موجود ما باید کارشناس تربیت کنیم زیرا حوزه خسارتهای مالی بسیار گسترده است.
   خسارت جانی:
   منحصراً مربوط به آسیب جانی و صدمات وارده به جسم آدمی است نه موجودات دیگر بلکه فقط انسان.
   خسارت جانی شامل:  جرح +  فوت +  نقص عضو + هزینه درمان می باشد.
   خسارت سرنشین:
   بیمه نامه سرنشین مخصوص راننده است.(قانون بیمه اجباری شخص ثالث)
   سرنشین کیست؟
   سرنشین فردی است که از لحظه سوار شدن تا پیاده شدن چنانچه بر اثر حوادث وسیله نقلیه آسیب ببیند طبق تعریف بیمه نامه،سرنشین تلقی می گردد.   بیمه بدنه
   بطور کلی گروه بیمه اتومبیل جبران کننده خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی از جمله تصادف، آتشسوزی و سرقت به اتومبیل مورد بیمه، سرنشینان آن و اشخاص ثالث میباشد. علاوه بر موارد فوق شکست شیشه اتومبیل، دفاع از حقوق بیمهگزار در مراجع دادگستری و مراجعه به مسئول خسارت، توقف اتومبیل خسارت دیده در مدت تعمیر نیز با دریافت حقبیمه اضافی قابل بیمه شدن میباشد
   خسارتهایی که در اثر حوادث اتومبیل متوجه اشخاص ثالث میشود به موجب بیمهنامه شخص ثالث مورد تامین قرار میگیرد. بیمه شخص ثالث جنبه اجباری دارد و تابع قانون و مقررات خاص خود میباشد. بنابراین این گروه بیمه را میتوان به سه گروه زیر تقسیم کرد: پوشش بیمه بدنه اتومبیل نگرانی های بیمه گزاران (دارندگان این وسائل) در مورد حوادثی که منجر به آسیب دیدن اتومبیل آنها و ایجاد هزینه های پرداخت خسارت میگردد را کاهش می دهد یا از میان می برد.
   در بیمه های بدنه بیمه گزار در مقابل پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه در صورت آسیب دیدن اتومبیل خود بخاطر خطرات تحت پوشش مبلغی را به عنوان خسارت دریافت خواهد کرد ..Sorglos und sicher in Ihre Zukunft - wir übernehmen das für Sie

Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü