بیمهُ کالا - خدمات بیمه

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

بیمهُ کالا

بیمهُ تجاریموضوع این بیمه، جبران خسارات جانی و مالی وارد به مصرفکنندگان کالا و اشخاص ثالث از خطرات ناشی از استفاده کالا میباشد که در نتیجه عدم ایمنی و وجود عیب و نقص در کالای تولید و عرضه شده بهوقوع پیوسته باشد.
بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا برباشد که عبارتند از:

   بیمه مسئولیت ناشی از تولید)
   موضوع این بیمه، جبران خسارات جانی و مالی وارد به مصرفکنندگان کالا و اشخاص ثالث از خطرات ناشی از استفاده کالا میباشدباشد که در نتیجه عدم ایمنی و وجود عیب و نقص در کالای تولید و     این بیمه به منظور پوشش خسارهای جانی و مالی ناشی از عدم عملکرد صحیح کالا صادر میشود.شود.
   
   بیمه مسئولیت ناشی از تولید(تولیدکنندگان)
   موضوع این بیمه نامه ،شامل بیمه کیفیت محصول و خسارت وارده ناشی از استفاده محصول که در نتیجه عدم ایمنی و وجود عیب و نقص در کالای تولید و عرضه شده وقوع پیوسته باشد، بنا به درخواست بیمه گذار می باشد.
       )Sorglos und sicher in Ihre Zukunft - wir übernehmen das für Sie

Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü