خودرو - خدمات بیمه

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

خودرو

بیمهُ شخصی

بيمههاي خودرو
امروزه استفاده از خودرو قسمتي از زندگي ماست به طوريكه زمان زيادي را با خودرو خود در حال حركت از نقطه اي به نقطهديگر هستيم. به تبع اين موضوع، آمار تصادفات و حوادث رانندگي نيز روز به روز افزايش مي يابد و مبالغ زيادي جهت جبران خسارت هاي وارده هزينه مي شود. در اين بين بهترين راه حل براي حذف و تقليل هزينه هاي ناشي از حوادث رانندگي، بيمه است؛ خدمتي كه آرامش و امنيت شما در آن نهفته است. شركت بيمه ما در راستاي ايجاد امنيت و آرامش براي دارندگان خودرو و جبران زيان هاي ناشي از تصادفات رانندگي انواع بيمه نامه هاي خودرو اعم از بيمه بدنه،بيمه شخص ثالث و بيمه حوادث راننده و بيمه مازاد شخص ثالث را ارائه مي كند

چرا بيمه خودرو، چرا شركت بيمه " د پ آی ت " ؟
حوادث و سوانح رانندگي مي تواند حتي براي بهترين رانندگان نيز اتفاق بيافتد. جبران اغلب اين خسارت ها خارج از توان مالي دارندگان و يا رانندگان خودرو ميباشد. شركت بيمه ما اين اطمينان را به شما مي دهد كه در صورت وقوع حوادث رانندگي اگر به شما، سرنشينان خودروي شما، اشخاص ثالث و يا خودرويتان، توسط وسيله نقليه شما، خسارت و آسيب وارد شود، با ارائه انواع پوشش هاي بيمه اي در کنار شما بوده و آرامش خيال شما را فراهم سازد
شركت بيمه دپاتی داراي امکان پرداخت خسارت در سراسر كشور مي باشد تا جايي كه ديگر شركت هاي بيمه اي از خدمات اين شركت جهت پرداخت خسارت استفاده مي نمايند

انواع بيمه هاي خودرو
هر حادثه رانندگيمي تواند باعثبروز خسارت (اعم از مالي و جاني) براياشخاصثالث، رانندهو سرنشينانخودرو گردد. خساراتوارده به افراد داخل و خارج از خودرو، اعم از راننده خودرو، در صورتيكه شما مقصر حادثه باشيد را توانبا خريد "بيمهنامهشخصثالث و حوادث راننده‌" و مازاد ثالثجبراننمود و خساراتوارده به وسيله نقليه خودتان را مي توان از طريق خريد "بيمه نامه بدنه خودرو" جبرانكرد

Sorglos und sicher in Ihre Zukunft - wir übernehmen das für Sie

Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü